25 มีนาคม 2562 เชียงใหม่วิกฤติ! มลพิษเกิน "241"

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1528528

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่าหมอกควันภาคเหนือพบค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 15 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีส้ม 1 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 90-241 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ค่า PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่าง 137-282 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 215 มคก./ลบ.ม. ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 126 มคก./ลบ.ม. ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 241 มคก./ลบ.ม. มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) 351 สูงที่สุดในประเทศ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 221 มคก./ลบ.ม. ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 132 มคก./ลบ.ม. ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 134 มคก./ลบ.ม. ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 186 มคก./ลบ.ม. ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 107 มคก./ลบ.ม. ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 194 มคก./ลบ.ม. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 210 มคก./ลบ.ม. ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 233 มคก./ลบ.ม. ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 146 มคก./ลบ.ม. ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 183 มคก./ลบ.ม. ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ 141 มคก./ลบ.ม .ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา 184 มคก./ลบ.ม. ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 90 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 118 มคก./ลบ.ม. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 87 มคก./ลบ.ม. ภาคกลาง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 62 มคก./ลบ.ม. ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 57 มคก./ลบ.ม. ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 64 มคก./ลบ.ม.

ที่จังหวัดพะเยา สภาพอากาศช่วงเช้ามีหมอกปกคลุมหนาแน่น ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้าน จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พบฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่า 184 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนเริ่มป่วยทางเดินหายใจกันมาก โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุมีอาการป่วยเป็นหวัดไอจามเจ็บหูและแสบตา ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา นำชุดดับไฟป่าร่วมกับชาวบ้านเข้าไปดับไฟป่าบริเวณห้วยโป่งมืด บ้านธาตุภูซาง, ห้วยเมี่ยง บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง และบ้านปางค่า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เขตรอยต่ออำเภอภูซาง บางจุดเข้าดับไฟไม่ได้ เนื่องจากไฟป่าโหมไหม้รุนแรง ต้องทำแนวกันไฟป้องกัน สำหรับไฟป่าครั้งนี้เกิดจากพื้นที่ สปป.ลาว ก่อนลุกลามข้ามชายแดนเข้าฝั่งไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกควันจากไฟป่าพุ่งสูงขึ้นฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 234 มคก./ลบ.ม. อยู่อันดับ 2 ของภาคเหนือ กระทบต่อเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบต่อ สุขภาพอย่างมาก สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นวันที่สอง เนื่องจากทัศนวิสัยมองเห็นเพียง 1,500 เมตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า หมอกควันวันนี้ค่อนข้างมาก จังหวัดพยายามควบคุมไฟป่าเป็นอย่างดี โดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายและขอความร่วมมือไปพร้อมกัน จุดฮอตสปอตความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีน้อย แต่อากาศไม่ถ่ายเท ประกอบกับควันไฟจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสะสมเพิ่ม ทำให้ ควันปกคลุมหนาแน่นติดต่อกัน 2 วัน

ด้านผวจ.เชียงใหม่ ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 25 อำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในแต่ละพื้นที่ หลังปัญหาหมอกควันยังคงปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการลักลอบเผาป่าล่าสัตว์ และพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งนี้ จังหวัดได้ประกาศมาตรการแก้ไขหมอกควันเพิ่มเติมโดยให้ทุกอำเภอห้ามเผาเด็ดขาด